บทความ
หัวข้อบทความ
       น้ำมันสี่่สหาย คือ น้ำมันธรรมชาติสกัดเย็น 4 ชนิด ได้แก่ น้ำมันกระเทียม น้ำมันมะพร้าว น้ำมางาขี้ม้อน และน้ำมันรำข้าว โดยนำมารวมกันด้วยอัตราส่วนที่ พอเหมาะ ด้วยกรรมวิธีสกัดเย็นที่รักษาคุณค่าต่างๆ ไม่เหม็นหืน และเก็บไว้ได้นานรวมคุณค่าจากน้ำมันสกัดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น กรด ไขมันสายกลาง (Medium chain fatty acid) น้ำมันสี่่สหาย คือ น้ำมันธรรมชาติสกัดเย็น 4 ชนิด ได้แก่ น้ำมันกระเทียม น้ำมันมะพร้าว น้ำมางาขี้ม้อน และ น้ำมันรำข้าว โดยนำมารวมกันด้วยอัตราส่วนที่พอเหมาะ ด้วยกรรมวิธีสกัดเย็นที่รักษาคุณค่าต่างๆ ไม่เหม็นหืน และเก็บไว้ได้นานรวมคุณค่าจากน้ำมันสกัด ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น กรดไขมันสายกลาง (Medium chain fatty acid)
       น้ำมันสี่่สหาย คือ น้ำมันธรรมชาติสกัดเย็น 4 ชนิด ได้แก่ น้ำมันกระเทียม น้ำมันมะพร้าว น้ำมางาขี้ม้อน และน้ำมันรำข้าว โดยนำมารวมกันด้วยอัตรา พอเหมาะ ด้วยกรรมวิธีสกัดเย็นที่รักษาคุณค่าต่างๆ ไม่เหม็นหืน และเก็บไว้ได้นานรวมคุณค่าจากน้ำมันสกัดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น กรด ไขมันสายกลาง (Medium chain fatty acid) น้ำมันสี่่สหาย คือ น้ำมันธรรมชาติสกัดเย็น 4 ชนิด ได้แก่ น้ำมันกระเทียม น้ำมันมะพร้าว น้ำมางาขี้ม้อน และ น้ำมันรำข้าว โดยนำมารวมกันด้วยอัตราส่วนที่พอเหมาะ ด้วยกรรมวิธีสกัดเย็นที่รักษาคุณค่าต่างๆ ไม่เหม็นหืน และเก็บไว้ได้นานรวมคุณค่าจากน้ำมันสกัด ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น กรดไขมันสายกลาง (Medium chain fatty acid)